obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 23. zasedání ZO Mikulovice 19. 6. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 23. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 19. 06. 2018

v 16,30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 58/23/2018

1) Program 23. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:

Petr Čuj, Ing. Jiří Tomášek, František Kadaňka

4) Ověřovatele zápisu:

Iva Krajčíková, Jaroslav Maňur

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2017

7) Účetní závěrku obce Mikulovice k 31.12.2017

8) Rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 53,768.138,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 37,300.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 91,068.138,- Kč

Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 88,628.138,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 2,440.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 91,068.138,- Kč.

9) Poskytnutí finančních prostředků v rámci rozpočtu obce na rok 2018 na pokrytí nákladů v rámci projektu „Moderní vzdělávání na Základní škole Mikulovice“. Celkové náklady projektu činí 6,407.382,93 Kč. Tato částka bude poskytnuta ZŠ Mikulovice v celé výši a Základní škola ji vrátí obci Mikulovice po obdržení dotace (dílčích plněních dotace) v celkové výši 95% z celkových nákladů.

10. Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

11. Prodej  pozemku p.č. 1934/148 ostatní plocha o výměře 166 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 1934/149 ostatní plocha o výměře 163 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu 8.565,- Kč.

12. Prodej  pozemku p.č. 1934/146 ostatní plocha o výměře 261 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 1934/147 ostatní plocha o výměře 259 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu 15.060,- Kč.

13. Prodej  pozemku p.č. 2060/1 zahrada o výměře 2170 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č.  2060/4 zahrada o výměře 108 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 227.800,- Kč.

14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p.č. 2060/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve prospěch obce Mikulovice.

15. Prodej  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

16. Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

17. Odkoupení  pozemků:

  • p.č. 1072/12 orná půda o výměře 9332 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/14 orná půda o výměře 4764 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/16 orná půda o výměře 4201 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/17 orná půda o výměře  196 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

do vlastnictví obce Mikulovice za dohodnutou kupní cenu 2.219.160,- Kč za účelem vytvoření míst vhodných pro výstavbu rodinných domků.

II. Jmenovalo usnesením č. 59/23/2018

Oddávajícím pana Petra Čuje

Dále vzalo na vědomí

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.5.2018, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 22,292.103,69 Kč. Třída 8 - financování je 27,269.687,74 Kč.

Příjmy celkem k 31.5.2018 po zapojení třídy 8 činí 49,561.791,43 Kč. Výdaje jsou 18,308,939,40 Kč, třída 8 - financování je 921.391,14 Kč. Zůstatky na účtech činí 30,331.460,89 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 49,561,791,43 Kč.

2. Zprávu o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro sport a kulturu

3. Informaci o přípravě změny jízdních řádů.
     

V Mikulovicích dne 25.06.2018

Vyhotovila: Ing. Alena Kunčíková

……………………………… ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce místostarosta obce

Usnesení - 22. zasedání ZO Mikulovice 24. 4. 2018

 

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24. 04. 2018

v 16:30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 57/22/2018

1) Doplněný program 22. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:

Marie Macková, František Kořán, Věra Kocianová

4) Ověřovatele zápisu:

Gabriela Halodová, Dana Benčová

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Rozpočtové opatření č. 1/2018. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 51,782.700,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 37,300.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 88,082.700,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 86,642.700,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 2,440.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 89,082.700,- Kč.

7) Inventarizační zprávu obce Mikulovice za rok 2017 i s návrhy na vyřazení nepoužitelného majetku a nepotřebného majetku.

8) Odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2018.  

9) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 80.000,- Kč pro Junák – český skaut a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 70.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

11) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 500.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

12) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovních hřišť při ZŠ Mikulovice, kdy celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 3.500.000,- Kč. Požadovaná dotace – 1.500.000,- Kč. Spolufinancování této investiční akce bylo schváleno zastupitelstvem obce Mikulovice dne 19.12.2017, usnesením číslo 52/20/2017, bod 6.

13) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Josefa Častulíka, bytem 790 84 Mikulovice, Nábřežní 300. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

14) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Karla Ščudly, 790 81 Česká Ves, Úzká 290. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

15) Prodej pozemků vedených v KN  a to p.č. 636 zahrada o výměře 109 m2 v k.ú. Kolnovice, dále p.č.  637 zahrada o výměře 103 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č.  750/2 zahrada o výměře 101 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 2.035,- Kč z majetku obce Mikulovice do majetku pana Lukasze Tomasze Krutaka, bytem Bodzanow 34, 48-340 Glucholazy.

II. Zrušilo usnesením č. 58/22/2018

1) Na základě žádosti paní Miloty Berkyové, své usnesení č. 40/14/2016 bod 12)

o prodeji  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví paní Miloty Berkyové, bytem 790 01 Jeseník, nám. Svobody 1050/6, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

Dále zastupitelstvo obce Mikulovice vzalo na vědomí:

1) Zprávu o kontrole ukládacích usnesení.

2) Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2017 na vědomí.

3) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.3. 2018, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 14.167.960,39 Kč. Třída 8 - financování je 27.269.687,74 Kč. Příjmy celkem k 31.3.2018 po zapojení třídy 8 činí 41,437.648,13 Kč. Výdaje jsou 9.818,614,22 Kč, třída 8 - financování je 929.467,14 Kč. Zůstatky na účtech činí 30.689.566,77 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 41.437.648,13 Kč.

 

4) Zprávu o výsledku příjmů a výdajů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017.

5) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období

2017-2018.

6) Zprávu o činnosti terénního pracovníka za rok 2017.

……………………………… ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce místostarosta obce

Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 27. 2. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 21. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 27. 02. 2018
v 16,30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 54/21/2018

1) Doplněný program 21. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Tomášek, Gabriela Halodová, Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
Ing. Vladimír Soukup, Pavel Macháček

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 27. 2. 2018

Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 19.12. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice- KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 52 /20/2017

1) Doplněný program 20. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:. Ing. Jiří Tomášek, František Kadaňka, Iva Krajčíková.

4) Ověřovatele zápisu: Pavel Macháček, Jaroslav Maňur.

Číst dál: Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19. 12. 2017

Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 24. 10. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24.10. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice- KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.  50 /19/2017

 

1) Doplněný program 19. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:. Ing. Vladimír Soukup, František Kořán, Věra Kocianová.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Petr Čuj, Iva Krajčíková.

5) Rozpočtové opatření č. 6/2017.

Příjmy tříd 1,2,3,4

Číst dál: Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 24. 10. 2017

Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 5. 9. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 5.9. 2017
v 16,30 hod. v budově hasičské zbrojnice v Širokém Brodě.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 47/18/2017

1) Doplněný program 18. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Macháček Pavel, Krajčíková Iva, Maňur Jaroslav.

4) Ověřovatele zápisu: Halodová Gabriela, Ing. Tomášek Jiří.

Číst dál: Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 5. 9. 2017

Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 13. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 13.6. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 46/17/2017

1) Doplněný program 17. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Kořán František, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup.

Číst dál: Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 13. 6. 2017

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25. 4. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 44/16/2017

1) Doplněný program 16. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Benčová Dana, Macková Marie

4) Ověřovatele zápisu: Ing. Tomášek Jiří, Maňur Jaroslav

Číst dál: Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

ze 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 28. 2. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 42/15/2017

1) Doplněný program 15. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup

     

Číst dál: Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 20. 12. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 40/14/2016

1) Program 14. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Benčová Dana, Macková Marie, Maňur Jaroslav.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Halodová Gabriela, Macháček Pavel

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2016

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.