obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - ustavující zasedání ZO Mikulovice 01.11. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 01.11. 2018
v 17,00 hod. v budově Obecního úřadu v Mikulovicích

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.1/1/2018

1) Zprávu mandátové – volební – návrhové komise o ověření platnosti voleb členů
zastupitelstva obce Mikulovice

2) Program ustavujícího zasedání ZO Mikulovice

3) Že obec Mikulovice bude mít ve volebním období 2018 – 2022 jednoho místostarostu

5) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni

6) Veřejnou volbu starosty a místostarosty.

7) Podle § 117, odst.2 a v souladu s § 84 ods. 2 písm.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění zřízení
a) finančního výboru s počtem 5 členů
b) kontrolního výboru s počtem 5 členů
c) výboru pro sport a kulturu s počtem 5 členů

8) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění a nařízením vlády č.318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění odměnu:

za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 1.800,-Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena výboru ve výši 1.300,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 900,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce Mikulovice, jehož se zúčastnil.
V souladu s § 77 odst.3 ) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

9) Dodatek ke smlouvě o úvěru registrační číslo 99019796185.
II. Jmenovalo usnesením č.2/1/2018

1) Zapisovatelku dnešního jednání: paní Lenku Kubinyiovou

2) Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Gabrielu Halodovou

3) Mandátovou – volební – návrhovou komisi ve složení :
Předseda: Ing. Jiří Tomášek
Členové: Ing. Petr Dvořák, Petr Čuj

III. Zvolilo usnesením č.3/1/2018

1) Starostou obce pana Mgr. Romana Šťastného
2) Místostarostou obce Mikulovice pana Jiřího Šimíka
3) Členy rady obce Mikulovice:
Ivu Krajčíkovou
Ing. Jiřího Tomáška
Františka Opravila

4) Předsedou finančního výboru obce Mikulovice pana Petra Čuje

5) Členy finančního výboru obce Mikulovice: Danu Benčovou, Františka Kadaňku, Gabrielu Halodovou, Vladimíru Hromádkovou

6) Předsedou kontrolního výboru Zdeňka Štěpána

7) Členy kontrolního výboru obce Mikulovice: Bc. Richarda Zrníka, Pavla Štiaka,
Františka Kořána, Šárku Jasanovou

8) Předsedou výboru pro sport a kulturu pana Pavla Macháčka

9) Členy výboru pro sport a kulturu: Jana Audýho, Jiřího Zlatníka, Pavlínu Plašilovou,
Jaroslava Mrtku ml.

IV. Vzalo na vědomí usnesením č. 4/1/2018

1) V souladu s § 99, odst. 3 a § 84 odst. 2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb . o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že rada Obce Mikulovice bude mít ve volebním období 2018 – 2022 5 členů.

2) Souhrnnou zprávu o přijatých usneseních ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

............................. ................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Usnesení - 23. zasedání ZO Mikulovice 19. 6. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 23. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 19. 06. 2018

v 16,30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 58/23/2018

1) Program 23. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:

Petr Čuj, Ing. Jiří Tomášek, František Kadaňka

4) Ověřovatele zápisu:

Iva Krajčíková, Jaroslav Maňur

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2017

7) Účetní závěrku obce Mikulovice k 31.12.2017

8) Rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 53,768.138,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 37,300.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 91,068.138,- Kč

Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 88,628.138,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 2,440.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 91,068.138,- Kč.

9) Poskytnutí finančních prostředků v rámci rozpočtu obce na rok 2018 na pokrytí nákladů v rámci projektu „Moderní vzdělávání na Základní škole Mikulovice“. Celkové náklady projektu činí 6,407.382,93 Kč. Tato částka bude poskytnuta ZŠ Mikulovice v celé výši a Základní škola ji vrátí obci Mikulovice po obdržení dotace (dílčích plněních dotace) v celkové výši 95% z celkových nákladů.

10. Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

11. Prodej  pozemku p.č. 1934/148 ostatní plocha o výměře 166 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 1934/149 ostatní plocha o výměře 163 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu 8.565,- Kč.

12. Prodej  pozemku p.č. 1934/146 ostatní plocha o výměře 261 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 1934/147 ostatní plocha o výměře 259 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu 15.060,- Kč.

13. Prodej  pozemku p.č. 2060/1 zahrada o výměře 2170 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č.  2060/4 zahrada o výměře 108 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 227.800,- Kč.

14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p.č. 2060/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve prospěch obce Mikulovice.

15. Prodej  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

16. Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

17. Odkoupení  pozemků:

  • p.č. 1072/12 orná půda o výměře 9332 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/14 orná půda o výměře 4764 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/16 orná půda o výměře 4201 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/17 orná půda o výměře  196 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

do vlastnictví obce Mikulovice za dohodnutou kupní cenu 2.219.160,- Kč za účelem vytvoření míst vhodných pro výstavbu rodinných domků.

II. Jmenovalo usnesením č. 59/23/2018

Oddávajícím pana Petra Čuje

Dále vzalo na vědomí

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.5.2018, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 22,292.103,69 Kč. Třída 8 - financování je 27,269.687,74 Kč.

Příjmy celkem k 31.5.2018 po zapojení třídy 8 činí 49,561.791,43 Kč. Výdaje jsou 18,308,939,40 Kč, třída 8 - financování je 921.391,14 Kč. Zůstatky na účtech činí 30,331.460,89 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 49,561,791,43 Kč.

2. Zprávu o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro sport a kulturu

3. Informaci o přípravě změny jízdních řádů.
     

V Mikulovicích dne 25.06.2018

Vyhotovila: Ing. Alena Kunčíková

……………………………… ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce místostarosta obce

Usnesení - 22. zasedání ZO Mikulovice 24. 4. 2018

 

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24. 04. 2018

v 16:30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 57/22/2018

1) Doplněný program 22. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:

Marie Macková, František Kořán, Věra Kocianová

4) Ověřovatele zápisu:

Gabriela Halodová, Dana Benčová

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Rozpočtové opatření č. 1/2018. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 51,782.700,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 37,300.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 88,082.700,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 86,642.700,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 2,440.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 89,082.700,- Kč.

7) Inventarizační zprávu obce Mikulovice za rok 2017 i s návrhy na vyřazení nepoužitelného majetku a nepotřebného majetku.

8) Odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2018.  

9) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 80.000,- Kč pro Junák – český skaut a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 70.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

11) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 500.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

12) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovních hřišť při ZŠ Mikulovice, kdy celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 3.500.000,- Kč. Požadovaná dotace – 1.500.000,- Kč. Spolufinancování této investiční akce bylo schváleno zastupitelstvem obce Mikulovice dne 19.12.2017, usnesením číslo 52/20/2017, bod 6.

13) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Josefa Častulíka, bytem 790 84 Mikulovice, Nábřežní 300. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

14) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Karla Ščudly, 790 81 Česká Ves, Úzká 290. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

15) Prodej pozemků vedených v KN  a to p.č. 636 zahrada o výměře 109 m2 v k.ú. Kolnovice, dále p.č.  637 zahrada o výměře 103 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č.  750/2 zahrada o výměře 101 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 2.035,- Kč z majetku obce Mikulovice do majetku pana Lukasze Tomasze Krutaka, bytem Bodzanow 34, 48-340 Glucholazy.

II. Zrušilo usnesením č. 58/22/2018

1) Na základě žádosti paní Miloty Berkyové, své usnesení č. 40/14/2016 bod 12)

o prodeji  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví paní Miloty Berkyové, bytem 790 01 Jeseník, nám. Svobody 1050/6, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

Dále zastupitelstvo obce Mikulovice vzalo na vědomí:

1) Zprávu o kontrole ukládacích usnesení.

2) Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2017 na vědomí.

3) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.3. 2018, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 14.167.960,39 Kč. Třída 8 - financování je 27.269.687,74 Kč. Příjmy celkem k 31.3.2018 po zapojení třídy 8 činí 41,437.648,13 Kč. Výdaje jsou 9.818,614,22 Kč, třída 8 - financování je 929.467,14 Kč. Zůstatky na účtech činí 30.689.566,77 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 41.437.648,13 Kč.

 

4) Zprávu o výsledku příjmů a výdajů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017.

5) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období

2017-2018.

6) Zprávu o činnosti terénního pracovníka za rok 2017.

……………………………… ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce místostarosta obce

Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 27. 2. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 21. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 27. 02. 2018
v 16,30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 54/21/2018

1) Doplněný program 21. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Tomášek, Gabriela Halodová, Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
Ing. Vladimír Soukup, Pavel Macháček

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 27. 2. 2018

Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 19.12. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice- KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 52 /20/2017

1) Doplněný program 20. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:. Ing. Jiří Tomášek, František Kadaňka, Iva Krajčíková.

4) Ověřovatele zápisu: Pavel Macháček, Jaroslav Maňur.

Číst dál: Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19. 12. 2017

Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 24. 10. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24.10. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice- KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.  50 /19/2017

 

1) Doplněný program 19. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:. Ing. Vladimír Soukup, František Kořán, Věra Kocianová.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Petr Čuj, Iva Krajčíková.

5) Rozpočtové opatření č. 6/2017.

Příjmy tříd 1,2,3,4

Číst dál: Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 24. 10. 2017

Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 5. 9. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 5.9. 2017
v 16,30 hod. v budově hasičské zbrojnice v Širokém Brodě.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 47/18/2017

1) Doplněný program 18. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Macháček Pavel, Krajčíková Iva, Maňur Jaroslav.

4) Ověřovatele zápisu: Halodová Gabriela, Ing. Tomášek Jiří.

Číst dál: Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 5. 9. 2017

Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 13. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 13.6. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 46/17/2017

1) Doplněný program 17. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Kořán František, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup.

Číst dál: Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 13. 6. 2017

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25. 4. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 44/16/2017

1) Doplněný program 16. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Benčová Dana, Macková Marie

4) Ověřovatele zápisu: Ing. Tomášek Jiří, Maňur Jaroslav

Číst dál: Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

ze 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 28. 2. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 42/15/2017

1) Doplněný program 15. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup

     

Číst dál: Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.