obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 19.12. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice- KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 52 /20/2017

1) Doplněný program 20. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:. Ing. Jiří Tomášek, František Kadaňka, Iva Krajčíková.

4) Ověřovatele zápisu: Pavel Macháček, Jaroslav Maňur.

5) Rozpočtové opatření č. 7/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 57,677.000,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 27,625.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 85,302.000,- Kč.
Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 83,707.000,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 85,302.000,- Kč.

6) Rozpočet obce Mikulovice na rok 2018.
Příjmy obce Mikulovice pro rok 2018 činí po zapojení třídy 8 - financování celkem 66,271.000,- Kč.
Výdaje obce Mikulovice pro rok 2018 činí pro zapojení třídy 8 - financování celkem 66,271.000,- Kč. Dle zákona č. 250/2000 Sb., § 4, odst. 5 písm. a) je rozpočet pro rok 2017 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

7) Rozpočet Mateřské školky Mikulovice na rok 2018 s tím, že celkové výnosy jsou 3,557.100,- Kč a celkové náklady jsou 3,557.100,- Kč (tj. včetně příspěvku od zřizovatele na rok 2018 ve výši 800.000,- Kč).

8) Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školky Mikulovice na roky 2019-2020.

9) Rozpočet Mateřské školky Široký Brod na rok 2018 s tím, že celkové výnosy jsou 2,195.947,- Kč a celkové náklady jsou2,195.947,- Kč (tj. včetně příspěvku od zřizovatele na rok 2018 ve výši 520.000,- Kč).

10) Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školky Široký Brod na roky 2019-2020.

11) Rozpočet Základní školy Mikulovice na rok 2018 s tím, že celkové výnosy jsou 22,329.696,- Kč a celkové náklady jsou 22,329.696,- Kč (tj. včetně příspěvku od zřizovatele na rok 2018 ve výši 2,600.000,- Kč).
12) Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Mikulovice na roky 2019-2020.

13) Cenu vody odpadní převzaté na rok 2018 pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ:65138066, DIČ: CZ65138066 ve výši:
Cena vody odpadní převzaté - 13,90,-Kč/m3 bez DPH
Cena vody odpadní převzaté - 15,98,-Kč/m3 včetně DPH

14) Cenu vodného a stočného na rok 2018
pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod:
Vodné = 33,- Kč/m3 vč. DPH
Stočné = 37,- Kč/m3 vč. DPH
Cena stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev. č. IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výše uvedené finanční analýzy, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.

V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr: Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Paušál stočné na osobu – 108,- Kč/měsíc vč. DPH.

15) S účinností od 1.1.2018 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce Mikulovice:
neuvolněný člen rady 1 800,-Kč, neuvolněný předseda výboru 1 600,-Kč, neuvolněný člen výboru 1 200,- Kč a neuvolněný člen zastupitelstva 700,-Kč. Odměna člena výboru, který není členem zastupitelstva bude činit 2 000,-Kč ročně při minimálně 60% účasti na jednáních výboru.
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.

16) Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice č.2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
17) Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o poskytnutí daru od Olomouckého kraje - speciální sady sběrných tašek na tříděný odpad z propylenu. Hodnota daru činí celkem 11. 020,- Kč (bez DPH, počet 190 ks sad.

18) Prodej pozemku p.č. 2060/1 zahrada o výměře 2170 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 2060/4 zahrada o výměře 108 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 227.800,- Kč.

19) Zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p.č. 2060/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve prospěch obce Mikulovice.

20) Prodej pozemku p.č. 1570/2 ostatní plocha o výměře 174 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.610,- Kč.

21) časový a obsahový plán práce finančního výboru na rok 2018.
22) Časový a obsahový plán práce výboru pro sport a kulturu na rok 2018.

23) Časový a obsahový plán práce zastupitelstva na rok 2018.

24) Záměr čerpání úvěru se splatností 5 let ve výši 10.000.000,-Kč na realizaci akce Víceúčelový areál Mikulovice v prostorách za OÚ v Mikulovicích.

25) S účinností od 1.1.2018 provozování kina obcí Mikulovice.

II. Pověřilo usnesením č. 53/20/2017

1) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o poskytnutí daru od Olomouckého kraje - speciální sady sběrných tašek na tříděný odpad z propylenu .Hodnota daru činí celkem 11. 020,- Kč (bez DPH, počet 190 ks sad.
2) Starostu obce podpisem podlicenčních smluv o distribuci a promítání filmových kopií s distribučními společnostmi.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Zprávu o plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.11.2017, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 52,047.452,32 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč.
Příjmy celkem k 30.11.2017 po zapojení třídy 8 činí 79,671.826,75 Kč.
Výdaje jsou 44,318,148,02 Kč, třída 8 - financování je 1,336.787,77 Kč. Zůstatky na účtech činí 34,016.890,96 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 79,671,826,75 Kč.

V Mikulovicích dne 20.12. 2017

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.