obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 27. 2. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 21. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 27. 02. 2018
v 16,30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 54/21/2018

1) Doplněný program 21. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Tomášek, Gabriela Halodová, Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
Ing. Vladimír Soukup, Pavel Macháček

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 68.000,- Kč pro Divadelní spolek Kantoři a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

7) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 280.000,- Kč pro FK Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

8) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 50.000,- Kč pro Krytý bazén, příspěvková organizace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

9) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 75.000,- Kč pro Mikulovický spolek aktivních seniorů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 113.000,- Kč pro Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

11) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 65.000,- Kč pro pana Pavla Macháčka a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

12) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 100.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

13) Uzavření smlouvy o úvěru ve výši 10.000.000,- Kč na spolufinancování projektu „Víceúčelový areál Mikulovice“.

13) Odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 4920/8 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice, za kupní cenu 2.070,- Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč.

14) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4920/9 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce za kupní cenu 2.250 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč.

15) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4920/6 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 2.340,- Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč.

16) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4920/5 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1.710 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč.

17) Odkoupení pozemků vedených v KN a to p.č. 4920/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 a p.č. 4920/4, ostatní plocha o výměře 5 m2 oba pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1.170,- Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč.

18) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4920/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 270 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč.

19) Bezúplatný převod pozemků ve veřejném zájmu a to pozemků vedených v KN:
do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Olomouckého kraje a to pozemků:
o p.č. 3286/12 ost. plocha o výměře 373 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 3286/13 ost. plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 3286/15 ost. plocha o výměře 41m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4920/1 ost. plocha o výměře 162 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4920/7 ost. plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4920/11 ost. plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 3129/14 ost. plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o 3286/6 ost. plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

20) Bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 784/3 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

21) Převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 3351/4 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, s.p.

22) Odprodej pozemku p.č. 1530/5 ostatní plocha o výměře 5048 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví Lesů České republiky s.p. za kupní cenu 75.720 Kč s podmínkou, že v kupní smlouvě bude zajištěno právo vlastníků sousedních pozemků včetně obce Mikulovice komunikaci používat ke své činnosti v režimu obecného užívání dle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění.

23) Odkoupení pozemků a staveb:
o st.p.č. 1064 zast. plocha a nádvoří o výměře 178 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o budova bez čp/če, jiná stavba na st.p.č. 1064 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o st.p.č. 1067 zast. plocha a nádvoří o výměře 418 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o budova bez čp/če, jiná stavba na st.p.č. 1067 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 2478/11 ost. plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 2480/4 ost. plocha o výměře 8847 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4368 ost. plocha o výměře 12661 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1.500.000,-Kč.

24) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu bytové jednotky 2+1 v čp. 346.
Smlouva bude uzavřena dle pravidel platných pro žádosti stávajících uživatelů bytů, podaných do 30.9.2011.

25) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období let 2018 až 2020 – komunitní plán.

26) Zřizovací listinu Jednotky SDH Mikulovice.

II. Zrušilo usnesením č. 55/21/2018

1) Usnesení č. 52/10/2017 bod 18) o odprodeji pozemku p.č. 2060/1 zahrada o výměře 2170 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 2060/4 zahrada o výměře 108 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 227.800,- Kč.

III. Pověřilo usnesením č. 56/21/2018

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o úvěru ve výši 10.000.000,- Kč na spolufinancování projektu „Víceúčelový areál Mikulovice“.

Dále zastupitelstvo obce Mikulovice vzalo na vědomí:

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.12.2017, kdy
příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 57,491.525,60 Kč. Třída 8 - financování je 28,445.378,43 Kč.
Příjmy celkem k 31.12.2017 po zapojení třídy 8 činí 85,936.904,03 Kč.
Výdaje jsou 57,217,648,64 Kč, třída 8 - financování je 1,449.567,65 Kč. Zůstatky na účtech činí
27,269.687,74 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 85,936,904,03 Kč.

2) Zprávu o uplatňování ÚP Mikulovice.

3) Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2017 na vědomí.

4) Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

5) Časový a obsahový plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2018.

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.