obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Informační středisko, knihovna a web obce Mikulovice

Petra Kouřilová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 584 429 381
mobil 734 258 597
Informační středisko Mikulovice Mikulovice čp.214  
  790 84 Mikulovice  
Úřední hodiny : Pondělí 11:00 - 17:00
  Úterý 11:00 - 17:00
  Středa ---
  Čtvrtek ---
  Pátek 11:00 - 17:00
 • knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální fond
 • zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • spolupracuje s Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace
 • zajišťuje informační služby pomocí sítě Internet
 • metodicky řídí knihovny v Hradci-Nová Ves, Širokém Brodě,Písečné, Supíkovicích, Vel. Kuněticích
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými a vzdělávacími
 • podílí se na kulturní činnosti v obci, vydává Informační servis
 • informační středisko poskytuje informace turistické, historické, o všeobecné infrastruktuře obce, adresy a kontakty na úřady, firmy a služby v obci, přehled obecních platných vyhlášek, usnesení obecní rady a zastupitelstva, informace veřejnosti o činnosti a službách obce (z.106/99 Sb.), informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • pomoc při vyhledávání nejrůznějších služeb, stravování, ubytování
 • zajišťuje kopírovací práce
 • vydává příležitostné tiskoviny pro obec, kulturní zpravodaj, propagační tiskoviny, plakáty apod. v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), zák. č. 37/1995 Sb., (vydavatelský zákon) a zák. č. 121/2000 S.
 • v MK lze rezervovat či zakoupit lístky na všechny kulturní akce (kino, koncert, divadlo, ples,..), které pořádá MKZ Jeseník

garance vstricneho pristupu

Jednací řád výboru pro sport a kulturu Mikulovice

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jednací řád výboru pro sport a kulturu zastupitelstva obce Mikulovice

Článek I.

Úvodní ustanovení

Výbor pro sport a kulturu je iniciativním, poradním a pomocným orgánem zastupitelstva obce Mikulovice.

Článek II.

Příprava a průběh jednání

 1. Výbor pro sport a kulturu se schází ke schůzím dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Schůzi výboru připravuje, svolává a řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Svolání schůze je zpravidla prováděno elektronickou pozvánkou členům výboru. V mimořádných případech je možno svolat schůzi výboru telefonicky.
 2. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
 3. Jednání výboru je neveřejné, jako hosté se ho mohou zúčastnit starosta, místostarosta, pověřený tajemník výboru, případně členové ZO a pracovníci OÚ, v jejichž působnosti je projednávaná problematika a pozvaní hosté. Předseda výboru navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 4. Členové výboru jsou povinni se jednání účastnit. Nemůže-li se některý člen výboru jednání zúčastnit, je povinen se předsedovi výboru předem omluvit.
 5. Kromě připraveného programu podávají členové výboru zprávy o aktuálních problémech, předseda seznamuje výbor s výsledky jednání zastupitelstva obce. Všichni členové mají právo a povinnost zúčastnit se aktivně jednání, vznášet námitky a připomínky k projednávaným návrhům, uplatňovat svá stanoviska a zájmy občanů.
 6. O každém jednání výboru je nutno učinit záznam, ze kterého vyplývá termín jednání, jména zúčastněných osob, program jednání a závěry přijaté výborem. Zápis, který se pořizuje během jednání výboru, musí být podepsán předsedou výboru a uložen nejpozději do 14-ti dnů od skončení jednání výboru na OÚ k nahlédnutí.
 7. Předseda výboru je odpovědný za vypracování výroční zprávy o činnosti výboru, kterou dává výboru ke schválení a poté ji předkládá zastupitelstvu obce obvykle vždy na začátku nového kalendářního roku.

Článek III.

Postavení výboru

 1. Výbor pro sport a kulturu je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce.
 2. Má právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.
 3. Při své činnosti úzce spolupracuje se zastupitelstvem obce a radou obce.

Článek IV.

Náplň činnosti výboru pro sport a kulturu

 1. Zastupitelstvo obce Mikulovice zřídilo výbor pro sport a kulturu k podpoře a iniciaci všech aktivit organizací a jednotlivců v oblasti kultury, sportu, využívání volného času dětí, mládeže a k podpoře aktivit, vedoucích k oživení tradic v duchu celoobecní spolupráce.
 2. Připravuje koordinaci aktivit ve výše uvedených oblastech.
 3. Shromažďuje a předává zastupitelstvu obce podněty k řešení aktuálních problémů i dlouhodobých cílů v oblasti kultury a sportu.
 4. Spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva obce při přípravě rozpočtu obce
 5. Vypracovává kritéria pro posuzování přidělování finančních prostředků z grantového fondu obce a podává zastupitelstvu obce a radě obce podněty v této oblasti.
 6. Plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce.

¨

Článek V.

Účinnost výboru

Výbor pro sport a kulturu vyvíjí svou činnost od svého zvolení až do zvolení nového zastupitelstva obce. Jednací řád výboru pro sport a kulturu nabývá účinnosti po schválení zastupitelstvem obce.

V Mikulovicích dne 19.12.2014

                                                  

…………………….                                                        …...…………………..

Mgr. Roman Šťastný                                                                     Pavel Macháček

     starosta obce                                                                předseda výboru pro sport a kulturu

……………………..

     Jiří Šimík

místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.