obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Program obnovy obce 2015 - 2020

mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

Telefon : 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program obnovy obce

2015 - 2020

Obec Mikulovice okres Jeseník

 1. 1.Úvod

V tomto materiálu jsou popsány všechny důležité body „Programu obnovy obce Mikulovice“. Detailní rozbor stavu obce z mnoha hledisek vychází z již zpracované a pravidelně aktualizované „Strategie rozvoje Mikroregionu Zlatohorsko“, jehož je obec Mikulovice součástí. Strategie rozvoje mikroregionu byla zpracována odbornou firmou a je základním dokumentem pro zpracování tohoto „Programu obnovy obce“.

 1. 1.Analýza současného stavu
 2. 1.Charakteristika obce

Mikulovice (střední nadm. výška 320 m), leží těsně u státní hranice s Polskem, severně od okresního města Jeseník, při řece Bělé, a to v té části jejího údolí, které je na našem území nejnižší a nejširší; řeka zde přibírá z pravé strany říčku Olešnici a potom východním směrem teče do Polska k Nyse. Obec se rozkládá podél důležité silnice I.tř. č. 44 z Jeseníku na severovýchod k hraničnímu přechodu Mikulovice-Glucholazy do Polska. V obci odbočují silnice č.457, jednak ke Zlatým Horám, jednak k Vidnavě. Stejným směrem jako hlavní silnice I.tř. č. 44 vede i železnice, která se obloukem z Jeseníku přes polské Glucholazy vrací na naše území do Jindřichova a dále do Krnova. Do katastru obce náleží letiště Aeroklubu v Jeseníku s možností zahraničních příletů a zejména pak hraniční přechod pro silniční i železniční provoz při hranici s Polskem.

mapka program rozvoje

Základní údaje o obci Mikulovice

Charakteristika Mikulovice
Počet částí 3
Katastrální výměra (ha) 3328
Počet obyvatel 2670
z toho produktivní věk 1620
průměrný věk 41,7
pošta ano
škola ano
zdravotnické zařízení ano
policie ne
celnice ne  
banka ano
spořitelna ne
bankoautomat ne
směnárna ano
benzinová čerpací stanice ano
kanalizace (ČOV) ano
vodovod ano
plynofikace ano

Zdroj: Místní šetření 2010

 1. 1.Přehled stávající infrastruktury

Komunikace a doprava:

I/44 - procházející obcí téměř v souběhu s řekou Bělou, byla po povodních v r. 1997 z velké části opravena i s opěrnými zdmi. V roce 2000 dokončena stavba obchvatu obce, v letech 2007 – 2009 byla provedena oprava povrchu vozovky v celém úseku katastru obce

II/457 - funkce této komunikace je pro obec velmi zásadní. Jedná se o průtah obcí od Zlatých Hor směrem na Velké Kunětice a místní část Kolnovice-Terezín. V roce 2009 a 2012 byla provedena celková oprava povrchu této komunikace.

III/- těleso komunikace je v dobrém technickém stavu vzhledem k vypuštění nákladní dopravy nad 3,5 tuny , kromě zimní údržby a autobusové dopravy

Místní komunikace - z velké části ve velmi dobrém stavu. Z hlediska krátkodobého až střednědobého je značným problémem nadměrné užívání těžkou lesní a zemědělskou technikou. V této souvislosti a s rozvíjejícími se podnikatelskými aktivitami v prostoru bývalé posádky (fy.JPS,EKOBAB, další dva dopravci a peletkárna, lesní činnost ) je extrémně přetěžovaná komunikace Na Bukovci která tech.parametry zcela nevyhovuje tomuto zatížení a   také tvoří velké bezpečnostní riziko. Částečně se komunikace bez řádně zpevněných povrchů nacházejí jak v centru obce tak i na území části obce Široký Brod, Kolnovice.

Pěší doprava je v centru obce zajištěna chodníky, které jsou většinou v těsné blízkosti komunikací. Nevyhovující stav je v západní části obce při komunikaci I/44, kde chodník není ještě zcela dokončen a chodci jsou nuceni pohybovat se v prostoru vozovky ale i v jiných úsecích. Podobně je na tom i silnice II/457 ulice Mlýnská a silnice III/45710 ulice Hlavní.

Vodovod:

V současné době je obec Mikulovice, včetně části Široký Brod, napojena na skupinový vodovod Vak Jeseník. V případě, a za předpokladu, snížení vydatnosti stávájících zdrojů, využívaných pro tento skupinový vodovod nebo poruchy na přivaděči, neexistuje pro obec Mikulovice jiná možnost zásobování pitnou vodou.

Proto obec Mikulovice zahájila projekt vybudování vlastního vodního zdroje Mikulovice, jedná se o oblast na jihovýchodě obce v horní části povodí Lesního potoka. S ohledem na zranitelnost a proměnlivou vydatnost mělkých podzemních vod bylo rozhodnuto i o druhém zdroji ve stejné oblasti a to vybudování hydrogeologického vrtu pro jeho stabilnější kvalitu a vydatnost.

Nyní je dílo hydrogeologického vrtu již realizováno a předáno obci, je zahájena příprava veškeré dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě nového zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.

Kanalizace:

Splašková kanalizace je v obci zřízena. Odkanalizováno je celé území obce mimo odlehlých částí a místních části Kolnovice a Terezín, kde bude ponecháno individuelní řešení likvidace splašků. Celoobecní ČOV v Mikulovicích je v současné době na hranici své funknčnosti a bude třeba její revitalizace

Plyn:

Plynofikace obce je z velké části provedena a v současné době nejsou plynofikovány pouze odlehlé a technicky náročné části Kolnovice a Terezín.

Energetika a veřejné osvětlení:

Katastrální území Mikulovice je plně elektrifikováno vzdušným nebo zemním rozvodem NN. VO je zavedeno v téměř celé zastavěné části území. V některých částech Mikulovic, Široký Brod, Kolnovice a Terezín je technický stav NN i VO nevyhovující. Některé části jsou nedostatečně osvětleny.

Telekomunikace:

Obec je zcela vybavena pevnou telekomunikační sítí. Mobilní telekomunikační sítě fungují na celém jejím území, kromě místní části Kolnovice.. Příjem televizního signálu je v některých částech obce nedostačující. Kabelová televizní síť není v obci zřízena a s výstavbou se ani nepočítá. Přístup k připojení internetu je možný prostřednictvím pevné sítě, mobilních operátorů a v části obce prostřednictvím signálních převaděčů v okolí obce.

Občanská vybavenost:

Vzhledem k počtu obyvatel je obec v oblasti soukromých služeb pro veřejnost poměrně dobře zabezpečena.

V sektoru veřejných služeb je znatelná absence některých zařízení a příležitostí, které by umožnily občanům kvalitní život v obci. Jde především o zabezpečení osob vyššího věku a osob s omezenými tělesnými schopnostmi. Dále není zcela zabezpečena kvalita v oblasti školství a to zejména z hlediska technického a materiálního. Stávající objekty mateřské a základní školy by měly být ponechány v provozu a jejich technický stav by měl být postupně zlepšován. Nevyřešený stav je i v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Kultura v obci je zabezpečena zejména v prostorách stávajícího, technicky velmi zanedbaného sálu v budově obecního úřadu. Kostel sv. Mikuláše tvořící tradiční dominantu obce byl v posledních letech částečně opraven - byla provedena oprava střechy a odvodnění stavby.

Životní prostředí a vodní plochy:

Odpadové hospodářství je vedeno obcí Mikulovice a zabezpečeno svozem a likvidací tuhých komunálních odpadů od jednotlivých nemovitostí a dále sběrem a likvidací separovaných odpadů na 48 stanovištích v obci. Velkoobjemové a nebezpečné odpady jsou likvidovány odbornou firmou, provozující sběrný dvůr. V odlehlých částech obce se však i přesto objevují černé skládky a to zejména v lesních lokalitách přístupných autem, v příkopech podél komunikací a potoků. Od r. 2015 je v provozu Komunitní kompostárna v prostoru bývalé posádky. Stále častěji se v poslední době objevují a působí nemalé škody na majetku přívalové deště. Břehy nejvýznamnějšího vodního toku v obci, řeky Bělé, jsou od povodní 1997 opraveny.

Ochrana půdního fondu v obci je přiměřená a s ohledem na nedostatek stavebních míst pro občanskou výstavbu si obec neklade žádné zvláštní požadavky při vynětí ze ZPF za tímto účelem. Kvalita půd není z nejlepších, proto se ani zalesňování nekladou překážky.

Lesy - nedílná součást obcí na Jesenicku. Jejich ochrana a hospodaření s nimi je koordinována a neuvažuje se o žádném zásadním zásahu, který by zhoršil kvalitu lesů nebo snížil jejich rozlohu. V předchozích letech byla těžba a údržba lesa v pozadí zájmu, proto je dnešní les v majetku obce Mikulovice spíše přestárlý a vyžaduje postupnou obnovu a omlazení.

 1. 1.Základní údaje o domovním fondu
  Trvale obydlené domy             Neobydlené domy  
  1980 1991 2001 2011

z toho

rodinné domy

 

průměrné stáří

domu

v letech

celkem

z toho

sloužící

k rekreaci

          počet v %      
Mikulovice 561 548 588 589 529 89,8 58 77 23
Mikroregion 1896 1892 1945 1945 1709 91,1 53 387 216
Okres Jeseník 7 170 7 265 7 524 7 714 6 506 84,3 56 787 552

Zdroj: Český statistický úřad

 1. 1.Základní údaje o bytovém fondu
  Trvale obydlené byty           Neobydlené byty    
  1980 1991 2001 2011 z toho v rodinných domech   celkem z toho  
          počet v %  

sloužící

k rekreaci

obydlené přechodně
Mikulovice 838 809 917 935 600 64,1 154 25 26
Mikroregion 3051 3124 3339 3339 1945 74,3 506 218 93
Okres celkem 12 883 13 668 14 530 14769 7 499 50,7 1797 508 267

Zdroj: Český statistický úřad

 1. 1.Technické vybavení trvale obydlených bytů a domácnosti
  Trvale obydlené byty vybavené         Domácnosti    

Počet bytů

se 2 a více

cenz. do-

mácnostmi

 

vodo-

vodem

připoje-ním na plyn

ze sítě

koupelnou

nebo sprch. koutem

v bytě

splacho-vacím zácho-dem

v bytě

ústředním nebo etážovým topením bytové

hospo-

dařící

cenzo-vé  
                   
                   
Mikulovice 905 611 874 867 852 935 1 015 1 032 103
Mikroregion 3260 1859 3131 3068 2615 3339 3774 3851 432
Okres celkem 13459 9086 13 597 13 582 12987 14769 15 589 16 495 1 714

Zdroj: Český statistický úřad

 1. 1.Charakteristiky úrovně bydlení
 

Plocha trvale

obydlených bytů

v m2

 

Počet obytných

místností

s plochou

8 a více m2

Počet osob

v bytech

Na 1 trvale obydlený byt připadá      
         

m2

obytné

plochy

obytných

místností

s plochou

8 a více m2

Osob

cenzových

domácno-stí

                 
  celková obytná            
Mikulovice 76892 57 171 3 371 2 539 61,14 3,6 3,25 1,22
Mikroregion 287 351 188 531 9780 9 860 61,13 3,18 3,14 1,21
Okres celkem 1 173 065 877 782    51 938 41 601 79,42 3,5 3,12 1,50

Zdroj: Český statistický úřad

 1. 1.Občanská vybavenost – vzdělávání

Základní školy a) 2013/2014 b) 2014/2015

  Počet tříd   Celkový počet žáků  
  a b a b
Mikulovice 10 10 236 229
Mikroregion 47 46 1028 975
Okres celkem 220 219 4711 4622

Zdroj: MěÚ Jeseník – odbor školství

 1. 1.Občanská vybavenost – zdravotnictví a sociální péče

Struktura zabezpečení zdravotní péče

  Ambulantní péče

Nemocnice

(lůžková část)

Hygienická služba Odborné léčebné ústavy Lázně
Mikulovice 4 0 0 0 0
Mikroregion 13 0 0 1 0

Zdroj: Místní šetření 2003

Zařízení lékařská

  Pro dospělé a mládež Dětský lékař

Stoma-

tolog

Gyneko-log Ortoped Speciali-sta

Rehabili-

tace

Veterina Lékárna
Mikulovice 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Mikroregion 4 2 3 3 1 6 1 2 2

Zdroj: Český statistický úřad a místní šetření 2003

Zařízení sociální péče

  Počet zařízení             Počet míst v nich celkem
 

Celkem

pro dospělé   pro mládež   ostatní    
      poč. míst   poč.míst   poč.míst  
Mikulovice 1 1 50 0 0 0 0 50
Mikroregion 3 2 80 0 0 1 8 88

Zdroj: Místní šetření 2003

 1. 1.Občanská vybavenost – kultura a sport

Kulturní zařízení

  Kino Divadlo Knihovna Muzeum Kult. dům Rozhled-na Sakrální stavba
Mikulovice 0 0 1 0 1 0 3
Mikroregion 1 0 6 1 3 2 18

Zdroj: Místní šetření 2003

Sportovní zařízení

  Koupaliště Sauna Stadión Hřiště Kluziště Tělocvična Střelnice Ostatní
Mikulovice 0 0 0 3 1 4 0 2
Mikroregion 2 2 1 12 2 6 3 10

Zdroj: Místní šetření 2003

Detailnější popis sportovních zařízení

 • Fotbalové hřiště FK Mikulovice , včetně umělé plochy
 • Tělocvična TJ Sokol Široký Brod
 • Hřiště TJ Sokol Široký Brod – s umělým povrchem
 • Hřiště ZŠ Mikulovice – s umělým povrchem
 • Tenisový kurt – Mikulovice - Psotkovi
 • Minigolf - Mikulovice Psotkovi
 • Bowling - Mikulovice Psotkovi a restaurace Na Palubě
 • Kluziště ZŠ Mikulovice
 • Sportovní hala u ZŠ Mikulovice
 • Tělocvična TJ Sport Mikulovice
 • Sportovní letiště Aeroklubu Jeseník a ubytovna
 • Ricochet - restaurace Na Palubě
 • Posilovna - Šíblová
 1. 1.Přehled kulturních a sportovních aktivit v obci
 • Vystoupení místního divadelního souboru Kantoři
 • Mikulovický škrpál - přehlídka amatérských divadelních souborů
 • Fotbalový turnaj veteránů
 • Velikonoční výstava
 • Vánoční turnaje v softtenise a stolním tenise
 • Vánoční Fitmánie
 • Dny obce Mikulovice/konec června
 • Poutní mše sv. v Kolnovicích a setkání s rodáky a poutníky / srpen
 • Mikulášský jarmark/prosinec
 • Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mikuláše patrona obce Mikulovice /prosinec
 • Akce místního významu – zábavy, plesy apod.
 • Turnaj v tenise květen – září
 • Dýňové slavnosti
 • Mikulovické rekordy
 • Mikulovické pečení
 • Pro seniory - taneční odpoledne, zájezdy Flora, Otmuchow, Praha
 • Dětský den
 • Mikuláš
 • autorské čtení pro ZŠ
 • Koncerty v kulturním domě a v kostele sv. Mikuláše (duben,červen,září,prosinec)
 1. 1.Koncepční část

Koncepční část Programu rozvoje obce Mikulovice je v souladu se strategickými cíly Strategickými rozvojovými oblastmi mikroregionu Zlatohorsko a veškeré aktivity (projekty/opatření) jsou rovněž uvedeny v Akčním plánu mikroregionu.

 1. 1.Návrh vývoje v rozvoji obce

Komunikace a doprava

Komunikace I. - IV.třídy - žádoucí jsou zásadní opravy povrchů vozovek, včetně oprav doplňkových a funkčních objektů. Zejména autobusové zastávky mimo centrum obce vyžadují zásadní opravy.

Místní komunikace - předpokládá se dostavba těles komunikací v místech, kde není povrch vozovky řádně zpevněn. Uvažováno je i s opravami stávajících vozovek a rozšíření sítě komunikací v souladu s ÚP. Na místních komunikacích by měla být omezována doprava tak, aby odpovídala charakteru a možnostem vozovek z hlediska jejich technických parametrů a z hlediska hustoty okolní zástavby.V souvislosti s rozvíjejícími se podnikatelskými aktivitami v prostoru bývalé posádky(fy.JPS, EKOBAB, dva autodopravci, peletkárna,lesní činnost atd.) je extrémně přetěžovaná jediná přístupová komunikace Na Bukovci která tech.parametry zcela nevyhovuje tomuto zatížení provozu a   také tvoří velké bezpečností riziko proto je třeba rozložit hustotu provozu na více komunikací a zároveň hledat řešení např. v nové přístupové cestě na toto území.

Chodníky pro pěší budou prodlouženy do všech míst, které vyžadují odvedení chodců z frekventovaných komunikací. Stávající chodníky s nevyhovujícími parametry a povrchy budou zrekonstruovány případně i přemístěny.

Vodovod:

Předpokládá se další realizace individuálních vodovodních přípojek a rozšíření vodovodních přivaděčů k jednotlivým stavbám. V případě předpokladu snížení vydatnosti stávájících zdrojů využívaných pro tento skupinový vodovod nebo poruchy na přivaděči neexistuje pro obec Mikulovice jiná možnost zásobování pitnou vodou.

Proto obec Mikulovice zahájila projekt vybudování vlastního vodního zdroje Mikulovice, jedná se o oblast na jihovýchodě obce v horní části povodí Lesního potoka. S ohledem na zranitelnost a proměnlivou vydatnost mělkých podzemních vod bylo rozhodnuto i druhém zdroji ve stejné oblasti a to vybudování hydrogeologického vrtu pro jeho stabilnější kvalitu a vydatnost.

Nyní je dílo hydrogeologického vrtu již realizováno a předáno obci, je zahájena příprava veškeré dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě nového zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.

Kanalizace:

Předpokládá se dokončení kanalizačních stok podle rozsahu výstavby RD v obci.

Plyn:

V obci Mikulovice se předpokládá realizace individuelních přípojek dle potřeb občanů.

Energetika a veřejné osvětlení:

V katastrálním území obce Mikulovice je stav sítě NN uspokojivý a veřejné osvětlení chybí pouze v okrajových částech. Ale i zde se uvažuje s rozšířením sítě VO pro zvýšení komfortu obyvatel.

V Kolnovicích a Terezíně, ale i v některých odlehlých částech obce Mikulovice a v Širokém Brodě je nutný velmi zásadní a okamžitý zásah do NN i VO. Předpokládá se kompletní výměna celého vedení a velké části podpěr včetně výměny stávajících svítidel za svítidla LED. Osvětlení by mělo být provedeno podél všech komunikací.

Občanská vybavenost:

V sektoru soukromých služeb bude obec podporovat rozvoj takových provozů a aktivit, které přinesou zkvalitnění života v obci jak pro místní občany tak pro návštěvníky a turisty. Se stále se zvyšujícím věkem obyvatelstva a demografickým vývojem na celém Jesenicku vzrůstá naléhavost potřeby rozšíření zařízení pro občany důchodového věku nebo s omezenými tělesnými schopnostmi. Mimo již zmíněného domu s pečovatelskou službou je uvažováno s rekonstrukcí centra obce – především ozelenění, obnova přírodního kluziště, zřízení sportovně-odpočinkové zóny, rekonstrukcí některých místních komunikací, dokončení rekonstrukce základní školy, zateplení budovy zdravotního střediska, rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu a především využití uvolněného areálu vojenského zařízení Mikulovice. Budovy mateřských škol a základní školy by měly být postupně opravovány dle současných požadavků hygienických, technických. Kulturní život v obci je značně omezen možnostmi velmi zastaralého kulturního sálu, který svými užitnými vlastnostmi a technickým stavem neumožňuje rozvíjet kulturní a společenský život v obci na žádoucí úrovni.

Stav sportovního areálu s fotbalovým hřištěm je stále zlepšován a slouží v současné době jako velká základna sportu v obci. Budova Sokolovny TJ Sport však stále není v dobrém stavebně technickém stavu, proto musí být i na tuto stavbu v programu obnovy vesnice pamatováno nebo bude nutno jednat se sportovními organizacemi o tom, zda je nutné v obci provozovat všechna sportovní zařízení..

Neméně důležitou je i záležitost pravidelné údržby zeleně a vodních toků ve správě obce.

Životní prostředí a vodní plochy:

Revitalizace čistírny odpadních vod, odvedení dešťové vody mimo splaškovou kanalizaci, zamezení spalování nekvalitního paliva v domácnostech, likvidace černých skládek, omezení parkování vozidel nad 3,5 t v obydlené části obce, znovu odklonění provozu vozidel nad 3,5t zpět na obchvat obce jsou základními kroky pro zajištění slušného životního prostředí a bezpečí obyvatel.

Je potřeba dále průběžně řešit v rámci protipovodňové a protierozní ochrany revitalizaci malých vodních toků a čištění odvodňovacích příkopů, dále výstavbu protipovodňových zábran a hrázek, které mají zabránit při přívalových deštích vodě z přilehlých polí a lesů zaplavování okolních pozemků zejména zahrad a zastavěné části obce.

Uvažováno je s přivedením cyklostezky od hranice s Polskem přes část obce Kolnovice, Široký Brod do Mikulovic a s napojením na cyklostezky spojující jednotlivé obce na úrovni turisticky atraktivních cílů. Následně navázat tyto cyklostezky s již existujícími, které protínají Moravu od rakouských hranic až do Polska. Turistika a cestovní ruch jsou tomuto regionu přisuzovány jako jedno z nejvýznamnějších rozvojových odvětví.

Závěr:

Program obnovy vesnice je procesem stále živým a nelze zcela přesně definovat, která z rozvojových oblastí je pro obec největší prioritou. Život v obci je, byl a bude jiný než ve městech. Nelze dosáhnout cílů, pro které se nadchnou obyvatelé naší obce a tento dokument je dokladem toho, že občanům obce není osud naší vesnice v žádném případě lhostejný.

Součástí tohoto programu obnovy vesnice je níže uvedený seznam plánovaných akcí na období 2015 – 2020. Tento seznam bude stále aktualizován dle potřeb obce Mikulovice

 1. 1.Akční plán na roky 2015 - 2020

Osvětové, kulturní a společenské akce:

 

1) Pravidelné oslavy „Mikulovické hry”                                                                                      50 000 ročně

2) Podpora a iniciace neziskových aktivit organizací a jednotlivců v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a využívání volného času dětí, mládeže a dospělých, aktivit vedoucích k oživování a udržování tradic                     950 000 ročně

3) Pravidelné oslavy “Dny Mikulovic”                                                                                       300 000 ročně

Obnova o údržba venkovské zástavby

 

1) Oprava základní školy           (rekonstrukce učeben - ICT, dílny, uč. v přírodě)                       8.000 000        

2) Oprava kulturního domu a radnice, rekonstrukce elektroinstalace, oprava rozvodů vody, zřízení bezbariérového přístupu - výtahu                                                                                                         10.000.000       

4) Obnova hasičské zbrojnice Mikulovice i Široký Brod ,                                                           1.000 000

5) Oprava střechy MŠ ŠB                                                                                          1.000 000

6) Energetické úspory DPS                                                                                         6.800 000

7)Energetické úspory zdravotního střediska                                                                5.000 000

Úpravy veřejných prostranství

 

1) Revitalizace středu obce, vybudování prostor pro konání letních kulturních akcí         5. 000 000

2) Úprava veřejných ploch v obci                                                                                 100 000 ročně

3) Údržba potůčků ve správě obce                                                                              150 000 ročně

4) Mikulovice – bezpečná obec - dostavba chodníků podél hlavních cest                                 25.000 000       

5) Dostavba a oprava cyklostezek a cyklotras                                                                         8.500 000

Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury

 

1) Rozšíření a obnova veřejného osvětlení                                                       6.000 000

2) Přístavba Centra pro sport (šatny kluziště, posilovna, bufet, nářaďovna)           10.000 000  

4) Oprava, modernizace a zřízení místních komunikací, mosty, lávky                             20.000 000

5) Multifunkční sociální centrum, nízkoprahové zařízení                                                 10.000 000

6) Varovný a informační systém - rozhlas                                                                     3.600.000

7) Dětské hřiště kat. 2 – 10 let                                                                         500.000

9) Přírodní kluziště I. – III.etapa                                                                                    2.200 000

10) Vybudování street workout                                                            

Životní prostředí

 

1) Výstavba a oprava kanalizace                                                                    4.000 000        

2) Výstavba a oprava vodovodů                                                                              6.000 000

3) Údržba krajiny,výsadba keřů a stromů                                                         100 000

4) Vlastní zdroj pitné vody, jímání, vodojem, přivaděče do stávajícího řádu           25.000 000  

5) Obnova obecních lesů, převody                                                                  500 000

7) Komunitní kompostárna                                                                             300.000

8) Změna charakteru využití bývalé vojenské posádky Mikulovice                                50.000 000

- revitalizace vodovodů, kanalizace a přístupových komunikací

9) Revitalizace ČOV                                                                                       10.000 000

10) Protipovodňové a protierozní ochrany                                                       1.000 000        

Tento Program obnovy obce byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

dne 28.04.2015   usnesením č. 12/4/2015 bod 18)

V Mikulovicích dne 29.4.2015

                                                                                  Mgr. Roman Šťastný

                                                                                    starosta obce

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.