...
Mikulovice

GDPR

MikuloviceZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Správce osobních údajů: 

Obec Mikulovice, Hlavní 5,  790984  Mikulovice, IČO 00303003 

II.

 1. Zpracování osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce je prováděno v souladu s nař zením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
 2. Těmito pravidly se řídí při plnění svých úkolů zaměstnanci obce, členové zastupitelstva, případně další osoby nakládající s osobními údaji.    

 

III.

 1. Obec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu se zásadami zákonnosti stanovenými v čl. 6 GDPR (na základě právních předpisů, při splnění smlouvy, při plnění právní povinnosti, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, při ochraně oprávněných zájmů obce, při ochraně veřejného zájmu a výkonu veřejné moci a zpracování osobních údajů na základě souhlasu), a to vždy pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 2. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
 3. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro obec. Tyto osoby zachovávají  o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.
 4. V případech, kdy obec hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například v IS nebo na webových stránkách města, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.

 

IV.

 1. Obec přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:
  1. zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou zpracovávány osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám, popřípadě uzamykání listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není v této době přítomna,
  2. uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,
  3. ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením,
  4. ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné,
  5. další vhodná opatření prováděná odpovědnou osobou pro ochranu přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, šifrování dat, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného přístroje),
  6. šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na sdílené úložiště.    
 2. Obec vede evidenci výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení používaných ke zpracování osobních údajů. U přenosné výpočetní techniky a úložišť dat se eviduje též osoba odpovědná za využívání přenosného zařízení a za jeho ochranu před neoprávněným přístupem.  Obec zajišťuje, aby výpočetní technika a úložiště dat používaná ke zpracování osobních údajů nebyla využívána k soukromým účelům.
 3. Obec vede evidenci klíčů používaných k uzamykání listin s osobními údaji                 a uzamykání prostor, v nichž se zpracovávají osobní údaje.
 4. Obec dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících spisovou službu a archivnictví, zejména včas a řádně provádí skartační řízení.

 

IV.

 1. Obec zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřenec plní povinnosti podle čl. 37 až 39 GDPR v souladu se smlouvou nebo jiným dokumentem upravujícím vzájemná práva a povinnosti obce a pověřence. 

Identifikace pověřence: Ing. Aleš Suchánek

Kontakty    e-mail: ales.suchanek@seznam.cz  telefon: +420 724 633 964 

 

 1. Obec dále
  1. vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR,
  2. zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 13 a 14 GDPR,
  3. naplňuje práva subjektů údajů, zejména práva na přístup k údajům podle čl. 15 GDPR a práva na opravu podle čl. 16 GDPR,
  4. provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 GDPR.
 2. Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 zpracovává pověřenec.
 3. Obec poskytuje pověřenci potřebnou součinnost.

 

 1.  
 1. Obec vede evidenci opatření podle čl. 3, evidenci případných souhlasů se zpracováním osobních údajů a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.
 2. Obec pravidelně, nejméně jednou ročně vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních údajů a přijímá opatření k nápravě. Vyhodnocení zpracovává pověřenec za součinnosti obce.
 3. Pokud se subjektu údajů nepodaří uspokojivě vyřešit dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

        V Mikulovicích dne 7. 11. 2018

 

                                    Mgr. Roman Šťastný                                                         

starosta obce                                                                  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3 4

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je pondělí, 22. 7. 2024, 12:11:35

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov