...
Mikulovice

Dotace obce

obec

Oznámení

Možnost individuální dotace na rok 2024

  Obec Mikulovice oznamuje, že na základě rozhodnutí zastupitelstva obce je v rozpočtu pro rok 2023 vyčleněna částka na individuální dotaci (dle zákona č. 250/200Sb) zejména na podporu využívání volného času dětí, mládeže a dospělých dále aktivit propagujících jméno obce, činnosti vedoucí k oživování a udržování tradic, sportu, kultury a jiných volnočasových, sociálních a ekologických aktivit.

 

Organizace a fyzické osoby tak mohou požádat o podporu své činnosti  pro rok 2024, a to formou žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce. Žádost se předkládá na formuláři, který je v tištěné podobě k dispozici na podatelně obce Mikulovice, rovněž na www stránkách obce Mikulovice.

Žádost o individuální dotaci musí dle zákona 24/2015 Sb., § 10a, odst.3. obsahovat následující:

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
b) požadovanou částku
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek
e) odůvodnění žádosti
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,

2. osob s podílem v této právnické osobě

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu

g) seznam případných příloh žádosti
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

 

Do výdajů nelze zahrnout  

  • náklady na reprezentaci , výdaje na alkohol a tabákové výrobky,(s výjimkou cen v soutěžích),
  • na činnost funkcionářů např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, cestovní náhrady  apod., vše nad rámec zákona  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, či plynoucí mimo tento zákon
  • ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právníc h předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životnímu jubileu a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.

placení pokut, penále, úroku z úvěrů,  náhrad škod,  úhrady členských     příspěvků a odpisů hmotného a nehmotného majetku, úhradu daní.

 

- Dotace musí být použita hospodárně, což příjemce dokladuje poskytovateli předložením vyúčtování projektu, jehož součástí dotace bude, nejpozději do 31.1….*(následujícího roku po poskytnutí dotace,).

Součástí vyúčtování bude:

-  závěrečná zpráva o využití dotace

-  kopie dokladů  skutečně vynaložených výdajů projektu, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace (kopie faktur,případně jiných účetních dokladů prokazujících vynaložení výdajů)

- příjemce se zavazuje, že uplatňovaný doklad, hrazený z dotace na účel poskytnutí, viditelně označí nápisem: „Název konkrétní akce + hrazeno z dotace obce Mikulovice“.

- čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály založenými v účetnictví příjemce dotace.

 

Žadatelem mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.

O individuální dotaci lze žádat v průběhu celého roku 2024.

Individuální dotace může obec poskytnout jen na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace a po podpisu  veřejnoprávní smlouvy.

Čerpání dotace musí spadat do období od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Na poskytování individuální dotace není právní nárok.

Formuláře

pro fyzické osoby

pro fyzické osoby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 72,5 kB

pro právnické osoby

pro právnické osoby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76 kB

vyučtování dotace

Vyuctovani dotace 9.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 64 kB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je pátek, 12. 4. 2024, 15:32:24

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov